நடேஸ்வராக் கல்லூரிக் கீதம்

போற்றுவோம் போற்றுவோம் போற்றுவோம் புகழும் நீதி கலைகள் மேவும் சிகரமாக திகழும் தாயை போற்றுவோம் போற்றுவோம் போற்றுவோம்  பொலியும் ஆழி வளங்கள் யாவும் நிறை காங்கேசந்துறையிலே பொறையில் நேர்மை நெறிநில் நீதி அறிவை ஊட்டும் முறையிலே கலை நலங்கள் எழில் பெறும் நடேஸ்வரா கல்லூரியில் கருணை வெள்ளம் பெருகி ஞான அருவி ஊறும் வாரியை போற்றுவோம் போற்றுவோம் போற்றுவோம் ஆங்கில் மொழி ஓங்கி விளங்க ஆய்ந்த… Read More

பொ.அமிர்தலிங்கம் (நடேஸ்வராக் கல்லூரி அதிபர்) அஞ்சலி நிகழ்வு !

கடந்த 02.04.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்காபுரோ, செந்தாமரை மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற பொ.அமிர்தலிங்கம் (முன்னாள் நடேஸ்வராக் கல்லூரி அதிபர்) அவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வின் பொழுது ! நிகழ்வு ஏற்பாடு ; நடேஸ்வராக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் – கனடா.