பழைய மாணவர் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்

இன்று (14.09.2019, சனிக்கிழமை) கனடா, நடேஸ்வராக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது!
புதிய நிர்வாகக்குழு தேர்வு செய்யப்பட்டது!

புதிய செயலாளர் மா.நிர்மலன் அறிவித்துள்ள விபரம் பின்வருமாறு;

Nadeswara College Old Students Association Canada’s AGM was held at Senthamarai Hall yesterday.
Newly elected committee members are as follows:
President – P Wickneswaran
Secretary – M Nirmalen
Treasurer – A Ranjan
Vice President – M Kumarakuladervan
Assist Secretary – S Rathy
Assist Treasurer – K Pirabaharan
Committee Members:
S Pirabaharan
K S Sivakumaran
S Chandra
E Raguvarnan
M Sreekulathaven
N Muralitharan
R Kalaimagal
R J Peter
M Muralitharan
S Sriskandaraja
N Pushparajah

All Nadeswara College Old Students and well wishers please provide your continuous support to our committee for their successful operation.

Add Comment