நடேஸ்வராக் கல்லூரிக் கீதம்போற்றுவோம் போற்றுவோம் போற்றுவோம்
புகழும் நீதி கலைகள் மேவும் சிகரமாக திகழும் தாயை
போற்றுவோம் போற்றுவோம் போற்றுவோம்


 பொலியும் ஆழி வளங்கள் யாவும் நிறை காங்கேசந்துறையிலே
பொறையில் நேர்மை நெறிநில் நீதி அறிவை ஊட்டும் முறையிலே
கலை நலங்கள் எழில் பெறும் நடேஸ்வரா கல்லூரியில்
கருணை வெள்ளம் பெருகி ஞான அருவி ஊறும் வாரியை
போற்றுவோம் போற்றுவோம் போற்றுவோம்


ஆங்கில் மொழி ஓங்கி விளங்க ஆய்ந்த செந்தமிழ் காவியம்
ஆரியமிசைக் கீதநடனம் அரிய கணிதம் ஓவியம்
பாங்கு மிகுந்த சாஸ்திரத்துடன் பயிற்சித் தொழில்கள் யாவுமே
பாலித்தருளும் பான்மை பெருகப் பானு நிகர வாழ்கவே
போற்றுவோம்! போற்றுவோம்! போற்றுவோம்!

Add Comment